BAKIR

BAKIR MUHLAMA SAHANI 14,5 CM
BAKIR SAHAN 16,5 CM
BAKIR MUHLAMA SAHANI 19 CM
BAKIR MUHLAMA SAHANI 26,5 CM
BAKIR MUHLAMA SAHANI 24 CM
BAKIR MUHALAMA SAHANI 22 CM